Cho \(\Delta MNP\) có \(MN < MP < NP\). Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook