Cho \(\Delta MNP\) có: \(\widehat M = {90^0}\), các tia phân giác của \(\widehat N\) và \(\widehat P\) cắt nhau tại I. Gọi \(D,E\) là chân các đường vuông góc hạ từ \(I\) đến các cạnh \(MN\) và \(MP.\) Tính \(IE\) biết \(ID = 4cm.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook