Cho $\dfrac{{{x^2} - 2\left( {m + 1} \right)x + 6m - 2}}{{\sqrt {x - 2} }} = \sqrt {x - 2} $$\left( 1 \right)$. Với \(m\) là bao nhiêu thì $\left( 1 \right)$ có nghiệm duy nhất

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook