Cho điểm $A\left( {a; - 0,2{\rm{ }}} \right)$ thuộc đồ thị hàm số $y = 4x{\rm{ }}.$ Ta có :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook