Cho diện tích hình thoi $MNPQ$ bằng \(30\,c{m^2}\) , tính diện tích tứ giác $ABCD$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook