Cho \(\displaystyle \left( P \right):y = {{{x^2}} \over 2}\) và đường thẳng d: 2x - 2. Phương trình đường thẳng \(d' \bot d\) và d’ tiếp xúc (P) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook