Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R có giá trị thay đổi được, cuộn cảm thuần L, tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi, mạch có tính cảm kháng. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C lần lượt là\[{{U}_{R}},\text{ }{{U}_{L}},\text{ }{{U}_{C}}\] . Điều chỉnh R để \[\left( {{U}_{L}}+{{U}_{R}}-{{U}_{C}} \right)\] đạt giá trị cực đại. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha so với dòng điện trong mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook