Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây có điện trở r= R, độ tự cảm L, với\[L=C{{R}^{2}}\] . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều \[u={{U}_{0}}\cos (2\pi ft)\](V), trong đó f thay đổi được. Khi \[f=\text{ }{{f}_{1}}\] thì điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc \[{{\alpha }_{1}}\]và có giá trị hiệu dụng \[{{U}_{1}}.\] Khi \[f={{f}_{2}},\] thì điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc \[{{\alpha }_{2}}\], và có giá trị hiệu dụng\[{{U}_{2}}\] . Biết \[{{\alpha }_{1}}+{{\alpha }_{2}}=\frac{\pi }{2}\] và \[2{{U}_{1}}=3{{U}_{2}}\]. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi \[f\text{ }={{f}_{2}}\] gần nhất với giá trị nào sau đây:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook