Cho đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh chi có điện trở R và cuộn cảm thuần có cảm kháng là\[{{Z}_{L}}\] . Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook