Cho đoạn thẳng $AB$ có độ dài $3cm$và đường thẳng $d$ . Đoạn thẳng $A'B'$ đối xứng với $AB$ qua $d$ . Độ dài đoạn thẳng $A'B'$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook