Cho đường thẳng \(BC:x - 4y + 7 = 0\) và M là trung điểm BC . Biết điểm M có hoành độ bằng 1 . Phương trình đường trung trực của BC là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook