Cho đường thẳng \(d\), điểm \(O\) thuộc \(d\) và điểm \(A\) không thuộc \(d.\) Gọi \(B\) là điểm bất kì thuộc tia đối của tia \(OA\) (\(B\) khác \(O\)). Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook