Cho đường thẳng \(d\) và sáu điểm \(A;B;C;D;E;F\) trong đó \(A;B\) thuộc cùng nửa mặt phẳng có bờ \(d\) và \(C;D;E;F\) cùng thuộc nửa mặt phẳng còn lại có bờ \(d.\) Khi đó đường thẳng \(d\) cắt bao nhiêu đoạn thẳng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook