Cho đường tròn \(\left( {O;3\,cm} \right)\), điểm \(M\) nằm ngoài đường tròn. Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook