Cho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(5\,cm\) và các điểm \(A,B,C\) thỏa mãn \(OA = 4cm; OB = 3cm; OC = 6cm\). Những điểm nào nằm trong đường tròn đã cho?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook