Cho \(f\left( x \right) = {x^2}\sqrt[3]{{{x^2}}}\). Đạo hàm \(f'\left( 1 \right)\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook