Cho \(f\left( x \right)\) là hàm số có đạo hàm liên tục trên [0;1] và \(f\left( 1 \right) = - \dfrac{1}{{18}}\), \(\int\limits_0^1 {xf'\left( x \right)dx} = \dfrac{1}{{36}}\). Giá trị của \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} \) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook