Cho $f\left( x \right)$ là một hàm số liên tục trên đoạn $\left[ -1;8 \right]$, biết $f\left( 1 \right)=f\left( 3 \right)=f\left( 8 \right)=2$ có bảng biến thiên như sau: 

Tìm m để phương trình $f\left( x \right)=f\left( m \right)$ có ba nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[ -1;8 \right].$

 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook