Cho \(x \ge 2\). Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{\sqrt {x - 2} }}{x}\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook