Cho giao phối giữa gà trống chân cao, lông xám và gà mái cùng kiểu hình (P), thu được ở F1:

- Giới đực: 75% chân cao, lông xám: 25% chân cao, lông vàng.

- Giới cái: 30% chân cao, lông xám: 7,5% chân thấp, lông xám: 42,5% chân thấp, lông vàng: 20% chân cao, lông vàng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, tính trạng chiều chân đo một cặp gen có hai alen (A,a) qui định. Trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định phù họp với kết quả trên?

I. Ở F1, gà lông xám và gà lông vàng có tỉ lệ tương ứng là 9: 7.

II. Một trong hai cặp gen quy định màu lông gà nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X.

III. Gà trống (P) xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

IV. Ở F1 có 4 kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook