Cho giao phối giữa gà trống và gà mái có cùng kiểu hình chân cao, lông xám. Thu được F1 có tỷ lệ kiểu hình:

Giới đực: 75% con chân cao, lông xám: 25% con chân cao lông vàng

Giới cái: 30% con chân cao, lông xám:7,5% con chân thấp lông xám: 42,5% con chân thấp lông vàng: 20% con chân cao lông vàng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Tính trạng màu lông do 1 cặp gen nằm trên NST giới tính quy định

II. Tần số HVG bằng 20%

III. Gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen thuần chủng ở F1 chiếm 5%

IV. Có 4 kiểu gen quy định gà mái chân cao lông vàng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook