Cho góc bẹt \(xOy;\) tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy.\) Tính \(\widehat {xOz};\,\widehat {yOz}\) biết \(\dfrac{1}{7}.\widehat {xOz} = \dfrac{1}{8}.\widehat {yOz}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook