Cho góc bẹt \(xOy\). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(xy\) vẽ các tia \(Om;On\) sao cho \(\widehat {yOn} = a^\circ \,\left( {a < 180} \right)\) và \(\widehat {xOm} = 82^\circ .\) Với giá trị nào của \(a\) thì tia \(On\) là tia phân giác của \(\widehat {yOm}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook