Cho hai con lắc lò xo nằm ngang \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\text{ } và \text{ }\left( {{k}_{2}},\text{ }{{m}_{2}} \right)\] như hình vẽ, trong đó có \[{{k}_{1}} và \text{ }{{k}_{2}}\] là độ cứng của hai lò xo thoả mãn \[{{k}_{2}}=\text{ }9{{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} và \text{ }{{m}_{2}}\] là khối lượng của hai vật nhỏ thoả mãn \[{{m}_{2}}=\text{ }4{{m}_{1}}\] . Vị trí cân bằng \[{{O}_{1}},\text{ }{{O}_{2}}\] của hai vật cùng nằm trên đường thẳng đứng đi qua O. Thời điểm ban đầu (t = 0), giữ lò xo k1 dãn một đoạn A, lò xo \[{{k}_{2}}\] nén một đoạn A rồi thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà. Biết chu kì dao động của con lắc lò xo \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\] là 0,25s. Bỏ qua mọi ma sát. Kể từ lúc t = 0, thời điểm hai vật có cùng li độ lần thứ 2018 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook