Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình:\[{{x}_{1}}={{A}_{1}}co\operatorname{s}(\omega .t+{{\varphi }_{1}})\], \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}co\operatorname{s}(\omega .t+{{\varphi }_{2}})\]. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook