Cho hai điện tích \(q_1 = 9.10^{ - 8}C\,;\,\,q_2 = - 16.10^{ - 8}C\) đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau \(5cm.\) Tìm điểm M tại đó có vecto cường độ điện trường bằng không.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook