Cho hai đường thẳng $a,{\rm{ }}b$ song song. Điểm $A\; \in \;a,{\rm{ }}B\; \in \;b,{\rm{ }}C\; \in \;b.\;$
Biết $\widehat {BAa} = {40^0},\widehat {ACB} = {30^0}$ như hình vẽ. Câu nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook