Cho hai đường thẳng $x$ và $y$ cắt nhau tại $O$ (như hình vẽ).

Biết \(\widehat {{O_2}} + \widehat {{O_4}} = {100^0}\). Tính \(\widehat {{O_3}}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook