Cho hai NST có trật tự sắp xếp các gen là: 

ABCD*EGH và MN*PQO . 

Sau đột biến hai NST có trật tự sắp xếp các gen như sau: ABCQD*EGH và MN*PO

Đây là dạng đột biến cấu trúc NST

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook