Cho hai số phức \({z_1} = 1 + 2i\) và \({z_2} = 3 - 4i.\) Số phức \(2{z_1} + 3{z_2}\) là số phức nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook