Cho hai số phức \({z_1} = 2 - 3i,\,\,{z_2} = - 3 + 6i.\) Khi đó số phức \({z_1} + {z_2}\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook