Cho hai số phức \({z_1} = 3 + i,\)\({z_2} = - 1 + 2i\). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn cho số phức \(w = 2{z_1} - {z_2}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook