Cho hai số phức z, w thỏa mãn  Tìm giá trị nhỏ nhất ${{P}_{\min }}$của biểu thức $P=\left| z-w \right|$.

 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook