Cho hai số \(x\), \(y\) dương thoả \(x + y = 12\), bất đẳng thức nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook