Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {1;5} \right\}\) và \(B = \left\{ {1;3;5} \right\}.\) Tìm \(A \cap B.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook