Cho hai tập hợp $X = \{ x \in N/x$ là bội số chung của $4$ và $6\}$.

$Y = \{ x \in N/x$ là bội số của $12\} $.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook