Cho hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{a{x^2} - (a - 2)x - 2}}{{\sqrt {x + 3} - 2}}{\,\,\,khi\,\,\,}x \ne 1\\8 + {a^2}{\,\,\,khi\,\,\,}x = 1\end{array} \right.\). Có tất cả bao nhiêu giá trị của $a$ để hàm số liên tục tại \(x = 1\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook