Cho hàm số \(f\left( x \right) = - {x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2m - 1\). Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để \(f\left( x \right) > 0\), \(\forall x \in \left( {0;\,1} \right)\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook