Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đồ thị trên đoạn \(\left[ { - 3;3} \right]\) là đường gấp khúc ABCD như hình vẽ.

Tính \(\int\limits_{ - 3}^3 {f\left( x \right)dx} \).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook