Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có \(f\left( 2 \right) = 0\) và \(f'\left( x \right) = \dfrac{{x + 7}}{{\sqrt {2x - 3} }}\), \(\forall x \in \left( {\dfrac{3}{2}; + \infty } \right)\) . Biết rằng \(\int\limits_4^7 {f\left( {\dfrac{x}{2}} \right)dx} = \dfrac{a}{b}\) (\(a,\,\,b \in \mathbb{Z}\), \(b > 0\), \(\dfrac{a}{b}\) là phân số tối giản). Khi đó \(a + b\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook