Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{2x + 6}}{{3{x^2} - 27}}}&{khi}&{x \ne \pm 3}\\{ - \dfrac{1}{9}}&{khi}&{x = \pm 3}\end{array}} \right.\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook