Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{\sqrt {2x + 8} - 2}}{{\sqrt {x + 2} }}}&{{\rm{khi}}}&{x > - 2}\\0&{{\rm{khi}}}&{x = - 2}\end{array}} \right.$. Chọn kết luận đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook