Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{\sqrt {x + 3} - 2}}{{x - 1}} & {\rm{khi }}\left( {x > 1} \right)\\{m^2} + m + \dfrac{1}{4}{\rm{ }} & {\rm{khi }}\left( {x \le 1} \right)\end{array} \right.\). Tìm tất cả các giá trị của tham số thực \(m\) để hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục tại \(x = 1\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook