Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {0;1} \right]\) và \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {f\left( {\sin x} \right)} dx = 5\). Tính \(I = \int\limits_0^\pi {xf\left( {\sin x} \right)} dx\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook