Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có \(\int_0^1 {f\left( x \right)dx = 2\int_0^3 {f\left( x \right)} dx = 6} \). Giá trị của \(\int_{ - 1}^1 {f\left( {\left| {2x - 1} \right|} \right)dx} \) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook