Cho hàm số \(f\left( x \right) = m\sqrt[3]{x} + \sqrt x \) với \(m \in \mathbb{R}\). Tìm \(m\) để \(f'\left( 1 \right) = \dfrac{3}{2}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook