Cho hàm số    liên tục tại \[x=2.\,\] Tính \[I=a+b?\]

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook