Cho hàm số \(y = {x^3} - 3x\) có giá trị cực đại và cực tiểu lần lượt là \({y_1},{\rm{ }}{y_2}.\) Khi đó:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook