Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{\text{x}}^{2}}-3.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook