Cho hàm số \(y = {x^3} + 5x + 7\). Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn \(\left[ { - 5;\;0} \right]\) bằng bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook